10 Regelingen voor ondernemers.

Nu een deel van de economie is stilgevallen door de coronacrisis schiet het kabinet ondernemers te hulp met diverse maatregelen. Dit zijn de tien regelingen voor ondernemers een beroep op kunnen doen in de coronacrisis.

  • Het kabinet schiet ondernemers te hulp die door de coronacrisis financieel in zwaar weer komen.
  • Er zijn verschillende regelingen. Bedoeld voor zelfstandigen, het midden- en kleinbedrijf en het grootbedrijf.
  • Mkb-bedrijven kunnen makkelijker geld lenen en zzp’ers kunnen een aanvulling op het inkomen aanvragen.
  • Ook kijkt het kabinet naar steunmaatregelen voor specifieke sectoren. Zoals de landbouw, horeca en reisbranche.

10 Regelingen voor ondernemers

1. Noodloket:

4.000 euro voor mkb-bedrijven in directe nood.

Ondernemers die hun omzet grotendeels of helemaal zien wegvallen door de coronamaatregelen komen drie maanden lang in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Het geld hoeft niet te worden terugbetaald. Deze regeling heet Noodloket. Mkb-bedrijven die als gevolg van de coronamaatregelen hun deuren hebben moeten sluiten en hun omzet hebben zien wegvallen, kunnen hier een beroep doen. Denk aan horecaondernemingen, kapperszaken en bedrijven in de evenementen- en reisbranche. Let op: ondernemers met een bedrijf aan huis komen hiervoor niet in aanmerking. De regeling wordt nog uitgewerkt. De voorwaarden en welke sectoren en type bedrijven precies in aanmerking komen, worden later bekend.

Waar kun je terecht: Noodloket wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Houd de websites van de RVO of de Kamer van Koophandel in de gaten om te weten wanneer de regeling wordt opengesteld.

2. Verruiming BMKB-regeling.

Ruimere kredietmogelijkheden mkb-bedrijven.

Mkb-bedrijven kunnen makkelijker geld lenen om een periode van omzetverlies te overbruggen met een verruiming van de Borgstelling midden- en kleinbedrijf (BKMB-regeling). Hiermee stelt de overheid 300 miljoen euro financiering ter beschikking aan het mkb. De regeling houdt in dat de overheid borg staat voor kredieten aan ondernemers. Waarmee geld lenen of krediet verlenen makkelijker wordt.

Bij de normale BMKB-regeling bedraagt het borgstellingskrediet 50 procent van de totale lening die de bank aan een ondernemer verstrekt. In de verruimde regeling is het borgstellingskrediet verhoogd naar 75 procent.

Waar kun je terecht: Bij de bank. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat bij welke banken je een BMKB-krediet kunt aanvragen.

3. Ruimere kredietmogelijkheden.

Middelgrote en grote bedrijven.

Ook grote bedrijven kunnen tijdens de coronacrisis makkelijker lenen door de verruiming van een bestaande maatregel. De regering is genereuzer in de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) zodat “organisaties in ruimere mate bankleningen en bankgaranties krijgen”, zei minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Met de reguliere GO kunnen mkb-bedrijven en grote ondernemingen 50 procent overheidsgarantie krijgen op bankleningen en bankgaranties. Bedrijven kunnen hierbij minimaal 1,5 miljoen euro en maximaal 50 miljoen euro lenen. Het garantieplafond van deze regeling is nu verhoogd van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. De maximale lening per onderneming is opgeschroefd naar 150 miljoen euro. En het kabinet wil tijdelijk “alle garantieruimte verstrekken die nodig is”.

Waar kun je terecht: Bij de bank. Kijk op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland welke banken geaccrediteerd zijn.

4. Makkelijker lenen.

Voor mkb-bedrijven in de landbouw.

Ook land- en tuinbouwbedrijven kunnen makkelijker lenen met een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal. Hiervoor is de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) verruimd. De verruimde regeling heet BL-C. Het kabinet staat hiermee borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers als zij liquiditeitsproblemen willen oplossen. Het borgstellingskrediet per bedrijf is 1,2 miljoen euro en in bepaalde gevallen 2,5 miljoen euro. De borgstelling is 70 procent. De regeling geldt sinds 18 maart en kan tot en met 31 maart worden aangevraagd.

Waar kun je terecht: Direct bij de bank. Of vraag meer informatie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

5. Rentekorting bij microkredieten.

Van Qredits voor kleine en startende bedrijven.

Het kabinet springt ook voor maximaal 6 miljoen euro bij. Voor leningen die sociaal kredietverstrekker Qredits heeft uitstaan bij kleine en startende bedrijven die normaliter niet terechtkunnen voor leningen bij een bank. Kleine ondernemers die geraakt worden door de coronamaatregelen kunnen aanspraak maken op een crisisregeling van Qredits. Die houdt in dat ondernemers zes maanden lang niet hoeven af te lossen. Gedurende deze periode wordt ook de rente automatisch verlaagd naar 2 procent.

Waar kun je terecht: Bij Qredits.

6. Voorheen Werktijdverkorting.

Tegemoetkoming voor loondoorbetaling werknemers met de regeling NOW.

Ondernemers die vanaf 1 maart hun omzet hebben zien dalen en een omzetverlies van minimaal 20 procent verwachten, kunnen een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW). Ook wel tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid of Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid genoemd. De maatregel houdt kortweg in dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen. Zowel werknemers met een vast als flexibel contract. Ondernemers krijgen een tegemoetkoming in de loonkosten die maximaal 90 procent van de loonsom bedraagt. Het percentage is afhankelijk van het omzetverlies. De regeling geldt voor drie maanden. Bij aanvraag kan een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming worden verstrekt.

Wel gelden 2 voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen.

  1. Er mag geen personeel ontslagen worden.
  2. En de werknemers moeten worden doorbetaald.

Vervangt Werktijdverkorting.

De NOW komt in de plaats van de regeling Werktijdverkorting die het kabinet toegankelijker had gemaakt om bedrijven te hulp te schieten in de coronacrisis. Het aantal aanvragen van 78.000 (aantal op 17 maart) was echter zo overweldigend dat de uitvoering ervan niet mogelijk was. De lopende aanvragen voor werktijdverkorting worden meegenomen in de nieuwe NOW-regeling. De werktijdverkorting die al is toegekend aan bedrijven blijft van kracht. Voor verlenging moeten ondernemers wel een beroep doen op de nieuwe regeling.

Waar kun je terecht: De regeling wordt uitgevoerd door het UWV. Houd de website in de gaten om te weten wanneer de regeling wordt ingevoerd.

7. Aanvulling op het inkomen.

Van zelfstandig ondernemers en zzp’ers.

Veel zzp’ers worden hard geraakt door de coronacrisis. Zij kunnen een aanvulling op het inkomen aanvragen voor drie maanden om te voorzien in hun levensonderhoud. Deze tijdelijke regeling is gestoeld op het bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De overheid vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Dat bedraagt dit jaar 1.200 euro voor alleenstaanden en 1.600 euro voor stellen. Het maximale aanvullingsbedrag is 1.500 euro netto. Deze aanvulling hoeft niet te worden terugbetaald.

Tijdelijke bijstandsregeling

Bovendien geldt bij deze “tijdelijke bijstandsregeling” geen levensvatbaarheidstoets en geen vermogens- of partnertoets. Zelfstandigen hoeven dus niet eerst hun huis op te eten. En worden niet gekort door het inkomen van hun partner. Daarnaast wordt de aanvraag binnen 4 weken verwerkt waar dat eerst 13 weken kon duren. Staat het water aan de lippen? Dan kan een voorschot worden verstrekt. Overigens biedt de overheid deze aanvulling ook in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen. Dit gebeurt dan tegen een verlaagd rentepercentage. En de mogelijkheid om tijdelijk niet af te lossen.

Waar kun je terecht: Bij de gemeente. De regeling wordt momenteel opgetuigd. De eerste gemeenteloketten waar zzp’ers de tegemoetkoming kunnen aanvragen zijn inmiddels open.

8. Respijt en coulance van de Belastingdienst.

Voor álle ondernemers: ‘Van grootbedrijf tot zzp’.

Ondernemers die door de coronamaatregelen zijn getroffen kunnen drie maanden uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Dit gaat op voor alle ondernemers. De regeling geldt voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting (btw). En ondernemers hoeven niet meteen aan te tonen dat ze uitstel van betaling nodig hebben. Daar krijgen ze langer de tijd voor. Ook kunnen ondernemers een verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting aanvragen. Daarnaast is De Belastingdienst coulant voor ondernemers die te laat zijn met betalen van álle belastingschulden. Verzuimboetes worden geschrapt. De invorderingsrente die geldt na het verstrijken van de betalingstermijn van de belastingaanslag gaat van 4 naar 0 procent. Ook de belastingrente, die de fiscus in rekening brengt als burgers te weinig belasting hebben betaald, gaat van 4 naar 0 procent.

Waar kun je terecht: Bij de Belastingdienst.

9. Eventueel stopzetten lokale aanslagen.

Zoals toerismebelasting.

Momenteel is het kabinet in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en opgelegde aanslagen in te trekken. Het gaat hierbij vooral om toeristenbelasting die bijvoorbeeld ondernemers in de hospitalitybranche betalen. De toeristenbelasting wordt via een voorlopige aanslag geïnd. Stopzetten kan ondernemers wat lucht geven.

Waar kun je terecht: Neem contact op met de desbetreffende gemeente of houd de website in de gaten voor eventuele regelingen op dit gebied.

10. Compensatie.

Voor getroffen sectoren.

Bepaalde sectoren, zoals bijvoorbeeld de horeca en reisbranche, worden enorm hard getroffen door de coronacrisis. Het betekent inkomstenverlies dat niet meer kan worden ingehaald als het leven weer normaliseert. Het kabinet is daarom bezig een compensatieregeling te treffen voor deze bedrijven. De regeling wordt momenteel uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie. Deze moet de maatregelen goedkeuren als geoorloofde staatssteun.

error: