Dalende markt bereikt voorlopig plateau.

Afgelopen weken hebben we de energieprijzen op de termijnmarkt steeds zien dalen. Dit kwam voornamelijk door het milde weer en een grote gasvoorraad. Hier kwam dinsdag verandering in met een flinke stijging.

Energietarieven; week 06-2020, Dalende markt door grote gasvoorraad.

De weersomstandigheden zorgden voor continu afnemende gas- en elektriciteitsprijzen op de termijnmarkt. Februari wordt naar verwachting ook weer een warme en winderige maand. Daardoor gaat de gasvoorraad verder groeien. Hierdoor is de vraag naar elektriciteit en gas lager dan gemiddeld. Terwijl het aanbod uit duurzame bronnen hoger dan gemiddeld uitvalt. Verder wordt er geen harde prijsstijging verwacht vanwege het overaanbod aan gas en dus een grote gasvoorraad.

Het milde weer zorgt ook voor een lagere vraag naar emissierechten. Daarnaast maakte de Britse overheid bekend dat zij in maart de veilingen van emissierechten weer zullen hervatten. Deze veilingen lagen in 2019 stil tijdens Brexit-onderhandelingen. Het aanbod van emissierechten neemt toe, terwijl de vraag al enige tijd aan de lage kant is. Samen met het milde weer zorgt dit voor dalende CO2-prijzen.

Ook blijft het coronavirus van invloed op de energiemarkt. De olie- en kolenprijzen staan onder druk door de maatregelen die worden genomen om het virus in te dammen. China is ’s werelds grootste kolenproducent en kolenconsument. De verminderde economische activiteit zorgt voor een lagere vraag naar olie en kolen.

De termijnprijzen stegen ondanks deze factoren op dinsdag weer flink. Dit lijkt een correctie na de sterke dalingen van de afgelopen weken. De spotprijzen blijven de grote gasvoorraad voelen en blijven door het overbod aan gas onverminderd aan de zeer lage kant voor de tijd van het jaar.

Emissiehandel

Emissiehandel is de handel in emissierechten. Emissierechten geven landen of bedrijven het recht om bepaalde broeikasgassen of andere schadelijke gassen uit te stoten. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O), chloorfluorkoolstofverbindingen (cfk’s) en bijvoorbeeld stikstofoxiden (NOx). Indien het aantal rechten beperkt is, wordt het voor bedrijven duur om emissies uit te stoten, hetgeen zou moeten leiden tot vergroening van het productieproces en investeringen in hernieuwbare energie. Meer officieel is emissiehandel de handel in emissieruimte. De emissieruimte geeft aan hoeveel een land of bedrijf van een bepaald gas mag uitstoten (emitteren).

In Nederland registreert en controleert de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) de emissiehandel van NOx– en CO2-rechten voor bedrijven.

Emissiehandel door Nederland

Deze emissiehandel vloeit voort uit het Kyotoprotocol. Nederland heeft zich verplicht om de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 met 6% te verminderen ten opzichte van 1990. In Kyoto is ook besloten dat industrielanden een deel van hun reductieverplichting via maatregelen in het buitenland mogen realiseren. Daarvoor bevat het Kyotoprotocol 3 instrumenten of mechanismen:

  1. het clean development mechanism (CDM),
  2. joint implementation (JI) en
  3. emissiehandel.

Er zijn 3 redenen voor emissiehandel:

  1. Nederland heeft in internationaal verband afgesproken de uitstoot van broeikasgassen (onder andere CO2) en verzurende gassen (onder andere NOx) verder terug te dringen. Emissiehandel vermindert de uitstoot van emissies. Daardoor levert de industrie met emissiehandel een bijdrage aan het behalen van de internationale doelstelling. Zo moet Nederland zijn broeikasgasemissies in 2008-2012 met 6% hebben gereduceerd ten opzichte van 1990, als uitvloeisel van het Kyotoprotocol. Dit komt neer op een emissiereductie van circa 13 Mton CO2-equivalenten ten opzichte van de uitstoot in 1990, van circa 213 Mton CO2-equivalenten. In dit protocol is ook een internationaal systeem van emissiehandel vastgelegd waarin landen onderling emissiereducties kunnen verhandelen.
  2. Er is afgesproken dat Nederland in 2010 maximaal 260 kton stikstofoxiden mag uitstoten. Dat is vastgelegd in de zogenaamde NEC-richtlijn van de Europese Unie. De emissie-eisen uit deze richtlijn zijn verplichtend.
  3. Een handelssysteem is kostenefficiënt. Voor sommige bedrijven is het erg duur om hun uitstoot te verminderen. Voor andere bedrijven is het reduceren van emissies relatief goedkoop. Ook zijn er bedrijven die al veel geld hebben gestoken in emissiebeperking en dus een overschot aan emissieruimte hebben. Bedrijven waarvoor beperkingen duur zijn, kunnen rechten kopen van bedrijven die relatief weinig geld kwijt zijn aan maatregelen om hun uitstoot te verminderen. Daardoor worden emissies daar beperkt waar dat het goedkoopst is. Hierdoor wordt de uitstoot meer gereduceerd tegen lagere kosten.

Met alleen de overige maatregelen haalt Nederland de afgesproken normen niet. Het klimaatbeleid is in 2002 geëvalueerd. Daaruit blijkt dat het pakket aan maatregelen in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid voldoende is om de Kyotodoelstelling te halen. Na 2010 moet de uitstoot van broeikasgassen verder worden verminderd om een duurzaam emissieniveau te bereiken. De huidige maatregelen om deze emissie te beperken zijn daarvoor niet toereikend. Emissiehandel is dat wel.

 

error: