CPB: Belasting op industriële luchtvervuiling

Een belasting op industriële luchtvervuiling zoals fijnstof, stikstofoxiden en zwaveldioxide zorgt er versneld voor dat uitstoot verdwijnt, concludeert het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag 3 december 2019. Als er niets wordt gedaan is in 2050 de uitstoot nog niet verdwenen. Terwijl de taks ervoor zorgt dat er al in 2030 geen vervuilende stoffen meer worden uitgestoot.

CPB: Belasting op industriële luchtvervuiling zorgt voor schonere lucht

“Het is praktisch gezien mogelijk om op korte termijn een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie in te voeren”, schrijft het planbureau.

Hoewel er voor de industrie kosten verbonden zijn aan een dergelijke belasting, zijn de baten voor de maatschappij, en vooral voor de gezondheid van burgers groter, stelt het planbureau. Volgens het CPB helpen CO2-reductiemaatregelen al om de uitstoot van andere schadelijke stoffen ook terugbrengen. Maar duurt dit wel langer dan gerichte belastingen.

 

“Een belasting ter hoogte van de maatschappelijke schade van emissies maakt het invoeren van bestaande technologieën, zoals filters, voordelig voor bedrijven. Het is namelijk goedkoper om een filter te gebruiken om de emissies tegen te houden, dan om via de belasting voor die uitstoot te betalen”, schrijven de onderzoekers.

Bedrijven kunnen nu al technologieën invoeren

Op dit moment worden bedrijven niet genoeg gestimuleerd om uitstootverminderende maatregelen te nemen. Het gebruiken van filters kost geld. Maar waar nu nog geen financieel voordeel tegenover staat. “Bedrijven zouden deze technologieën nu al kunnen invoeren, maar de bestaande regelgeving verplicht ze hier niet toe.”

Het CPB waarschuwt wel dat het verstandig is om een belasting op uitstoot internationaal in te voeren.  Omdat de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven daarmee overeind blijft. “Als alleen Nederland een belasting invoert, worden Nederlandse producten relatief duurder dan buitenlandse.”

De sectoren staal, basisplastics en kunstmest werden voor dit rapport onder de loep genomen. Het CPB beveelt aan dat ook andere grote uitstoters zoals het verkeer en de landbouw nog worden onderzocht.

error: