Subsidieregeling Energiebesparing (EDS)

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Met de subsidie energie kun jij investeren in energiebesparing en toepassingen van duurzame energie bij sportaccommodaties.
 
Deze subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen.

Aanvragen

Jij kunt een subsidieaanvraag indienen vanaf 2 januari 2018, 09.00 uur tot en met 7 december 2018, 17.00 uur. Het is niet mogelijk om een aanvraag al vóór 2 januari 2018 in te vullen.
 
De aanvraag doe je via mijn.rvo.nl. Hiervoor heb je eHerkenning met niveau 1 (eH1) nodig. Het aanvragen en ontvangen van een eHerkenningsmiddel duurt 1 tot 7 werkdagen. Zonder deze eHerkenning kun je geen digitale aanvraag indienen via het eLoket. Regel dit dus op tijd. Bekijk het stappenplan voor het aanvragen van de subsidie.
Bij jouw aanvraag stuur je de volgende bijlagen mee:
  • het ingevulde webformulier Verklaring De-minimissteun.
  • een getekende overeenkomst tot aanschaf van maatregelen.
  • indien van toepassing, een kopie van het energieadvies.
Vanaf 2018 vragen wij je bij een gevraagd subsidiebedrag van € 25.000 of hoger, naast bovengenoemde bijlagen, ook een aantal extra bijlagen toe te sturen. Zie hiervoor het stappenplan.

Realisatie en wijzigingen

De maatregel waarvoor jij subsidie ontvangt, dient binnen een jaar na subsidieverlening te worden gerealiseerd. Hierop is geen uitstel mogelijk. Ontbindt of wijzigt u de overeenkomst voor de uitvoering voor of na subsidieverlening? Dan dient u dit te melden bij RVO.nl.
 
Het wijzigen van de overeenkomst kan negatieve gevolgen hebben voor de subsidieverlening. RVO.nl zal bij wijzigingen doorgaans de aanvraag opnieuw in behandeling nemen of – indien toegekend – de verleende subsidie intrekken en terugvorderen.

Vaststelling subsidie energie

Subsidiebedragen tot € 25.000 

Bij een subsidiebedrag van maximaal € 25.000 stellen wij de subsidie vast. Dit betekent dat jij hiervoor geen extra aanvraag meer hoeft te doen. Eventueel kunnen wij achteraf nog wel een steekproefsgewijze controle doen.

Subsidiebedragen van € 25.000 tot en met € 125.000

Voor subsidiebedragen hoger dan € 25.000 tot en met € 125.000 vraag jij de subsidievaststelling uiterlijk 13 weken na afloop van de realisatietermijn bij ons aan. Gebruik voor het aanvragen van jouw vaststelling het formulier Aanvraag Vaststelling subsidie (pdf) op mijn.rvo.nl. Met jouw aanvraag stuur je een eindrapportage mee. Het eindverslag bestaat uit de volgende onderdelen:
  • een bewijs waaruit blijkt dat de aangevraagde maatregel is uitgevoerd.
  • een kopie van de factuur van de maatregel.
Heb je voor dit project ook andere subsidie aangevraagd en/of gekregen (vraag 2.2 in het formulier)? Geef dan in het eindverslag ook het aangevraagde/gekregen bedrag op. Het gaat dan alleen om subsidie op dezelfde subsidiabele kosten waarvoor je subsidie uit deze regeling heeft verkregen.

Energieadvies bonus

Heeft  jouw als sportstichting of sportvereniging eerst een energieadvies laten opstellen en wordt aan de hand daarvan één of meerdere maatregelen uitgevoerd? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een extra bonus van € 500.

> Energieadvies bonus

Wet- en regelgeving

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties.

Meer weten?

  • Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) – sportstichtingen en -verenigingen krijgen bij SWS een borgstelling voor een lening waarmee zij hun investering kunnen doen.
  • Salderen en zelflevering – wanneer je als sportvereniging of sportstichting grootverbruiker bent, is het raadzaam om onderzoek te doen naar de financiële opbrengst van de zonnepanelen. Grootverbruikers vallen namelijk niet onder de salderingsregeling. Dat betekent dat teruglevering van stroom niet volgens dezelfde voorwaarden hoeft plaats te vinden. De financiële opbrengsten van de panelen kunnen lager uitvallen dan wat van te voren is berekend.

Subsidie energie | ontvang-subsidie | Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

Wil jij meer weten over de subsidiemogelijkheden?

Subsidie energie

De hoogte van de subsidie energie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht. Er kan maximaal € 125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 3.000,-, komen niet in aanmerking.

Budget

De subsidieregeling loopt van 2016 t/m 2020. Er is jaarlijks een budget van € 6 miljoen.

error: