Subsidievrije windparken

Subsidievrije windparken op zee zijn niet vanzelfsprekend. Van wind op zee wordt een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de energievoorziening verwacht. De Noordzee biedt immers veel ruimte en de bedrijfstijd van wind op zee is met bijna 60% zowat het dubbele van wind op land. Bovendien, wind op zee is voor de regering ook aantrekkelijk omdat  energiebedrijven bereid zijn zonder subsidie toch in windparken te investeren. Die bereidheid staat echter onder druk. Concludeert onderzoeksbureau Afry (voorheen Pöyry) in een rapport dat is opgesteld in overleg met overheid en windsector.

Subsidievrije windparken

Dalende elektriciteitsprijzen

De essentie van het probleem is dat elektriciteitsprijzen naar verwachting sterk zullen dalen op momenten dat het waait. Dat probleem neemt toe naarmate wind op zee een groter aandeel  in de totale productie  heeft. Windexploitanten ontvangen op dit moment een prijs die pakweg 8% lager ligt ten opzichte van de marktprijs voor basislastlevering. Die zogenaamde ‘profielafslag’ neemt toe naarmate er meer windparken worden gebouwd. Die produceren immers allemaal min of meer op het zelfde moment elektriciteit en staan op andere momenten juist allemaal min of meer stil. De elektriciteit die de windexploitanten voor hun productie kunnen ‘vangen’, oftewel de ‘capture price’ in de woorden van Afry, daalt daardoor ten opzichte van de rekenkundig gemiddelde elektriciteitsprijs.

De hoogte van de profielafslag hangt niet alleen af van de omvang van wind op zee. Maar ook van het gedrag van afnemers. Daarom breekt Afry een lans voor het verhogen van de vraag naar elektriciteit en vooral voor het stimuleren van ‘time shift’ bij afnemers. Door het gebruik van elektriciteit zoveel mogelijk te verplaatsen naar uren waarin de prijzen laag zijn, helpen verbruikers zichzelf en maken ze tevens de grootschalige uitrol van wind op zee aantrekkelijker. Hybride technieken zoals combinaties van gasketels en elektrische boilers of warmtepompen zijn bij uitstek geschikt voor zo’n ‘time shift’.

Belangenbehartigers

Belangenbehartigers NVDE en NWEA grijpen de publicatie aan om te pleiten voor meer overheidsingrijpen. Zo zou de overheid de elektrificatie van de industrie moeten bevorderen door de industrie meer zekerheden te geven. Bijvoorbeeld door investeringen in elektrificatie gelijk te laten lopen met investeringen in nieuwe windparken. De markt zou namelijk niet in staat zijn om zelf voor die afstemming te zorgen.

error: