Wetswijzigingen 1 januari 2019

Wetswijzigingen 1 januari 2019

Bedrijfsvoering

Nieuwe aanvullende bescherming van bedrijfsgeheimen

Ingangsdatum: 23 oktober 2018

Van ‘bedrijfsgeheimen‘ is sprake in de nieuwe wet wanneer bedrijfsinformatie handelswaarde heeft ‘omdat zij geheim is’ en als de houder deze informatie ‘heeft onderworpen aan redelijke maatregelen om haar geheim te houden’.

Belastingzaken

Tarief vennootschapsbelasting omlaag

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Het tarief van de vennootschapsbelasting (vpb) wordt in drie jaarlijkse stappen verlaagd. In 2019 bedraagt de eerste schijf 19%, de tweede 25%. Vanaf 2020 dalen die percentages naar respectievelijk 16,50% en 22,55% om in 2021 op 15% en 20,50% te komen.

Voor wie?

 • bv’s en nv’s
 • stichtingen, verenigingen of vergelijkbare organisaties

Betalingsregelingen Belastingdienst worden samengevoegd

Ingangsdatum: 1 januari 2019

De 2 betalingsregelingen van de Belastingdienst (1 voor belastingschuld en 1 voor toeslagschuld) worden vervangen door 1 regeling. Schulden aan de Belastingdienst moet u straks binnen 12 maanden terugbetalen. U bepaalt zelf in hoeveel termijnen u dat doet, maar u moet minstens € 50 per keer betalen.

Kunt u de schuld niet binnen 1 jaar betalen? Dan moet u zelf direct een ‘maatwerkregeling’ aanvragen. Hierbij kijkt de Belastingdienst naar uw persoonlijke situatie. U moet binnen maximaal 2 jaar uw schulden voldoen.

Voor wie?

 • alle ondernemers

30%-regeling voor buitenlandse werknemers verkort van 8 naar 5 jaar

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Heeft u buitenlandse werknemers in dienst en maakt u gebruik van de zogenoemde 30%-regeling? De looptijd van de 30%-regeling, is verkort van 8 naar 5 jaar. De verkorting geldt voor zowel nieuwe als bestaande gevallen. De voorwaarden van de regeling zijn verder niet veranderd. Voor werknemers voor wie de 30%-regeling door de verkorting van de looptijd in 2019 of 2020 zou eindigen, is er een overgangsrecht.

De 30%-regeling is een fiscale regeling voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Voor wie?

 • werkgevers met buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Belastingstelsel van 4 naar 2 schijven

Ingangsdatum: 1 januari 2019

De inkomstenbelasting in box 1 (inkomsten uit werk en woning) is veranderd. Het belastingstelsel met 4 schijven wordt vervangen door een tweeschijvenstelsel. Het stelsel wordt stap voor stap aangepast vanaf 2019. In 2021 zijn er nog twee schijven. Voor AOW-gerechtigden zijn er 3 schijven.

Het stelsel van 2018 zag er zo uit:

2018

 • Schijf 1 | Van € 0 t/m € 20.142: 36,55%
 • Schijf 2 | Van € 20.143 t/m € 33.994: 40,85%
 • Schijf 3 | Van € 33.995 t/m € 68.507: 40,85%
 • Schijf 4 | Meer dan € 68.507: 51,95%

Vanaf 2019 is het stelsel zo:

2019

 • Schijf 1 | Van € 0 t/m € 20.142: 36,65%
 • Schijf 2 | Van € 20.143 t/m € 33.994: 38,10%
 • Schijf 3 | Van € 33.995 t/m € 68.507: 38,10%
 • Schijf 4 | Meer dan € 68.507: 51,75%

2021

 • Schijf 1 | Van € 0 t/m € 68.507: 37,05%
 • Schijf 2 | Meer dan € 68.507: 49,50%

Voor wie?

 • alle ondernemers.

Ruimere werking sportvrijstelling in de btw

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Werkt u in de sportsector? De Nederlandse btw-sportvrijstelling is verruimd. Naast het aanbieden van sportmogelijkheden aan leden is ook de sportmogelijkheid voor niet-leden vrijgesteld van btw. De aanpassing heeft ook invloed op de btw-behandeling van de exploitatie van sportaccommodaties. Behalve het aanbieden van de sportmogelijkheid zijn ook de diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport vrijgesteld. Een sportaccommodatie valt hier onder.

Voor wie?

 • exploitanten van sportaccommodaties
 • sportorganisaties

Lage btw-tarief van 6% naar 9%

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Het verlaagde btw-tarief is omhoog gegaan van 6% naar 9%. Deze verhoging van het lage btw-tarief geldt sinds 1 januari 2019. Het nieuwe tarief heeft gevolgen voor:

 • uw administratie
 • prijzen van goederen en diensten
 • facturatie en btw-aangifte bij de jaarovergang

Daarom is het belangrijk dat u zich heeft voorbereidt op deze wijziging.

Betalingen in 2018 tegen 6%-tarief

Levert u goederen of diensten in 2019, maar heeft uw klant al in 2018 betaald? Dan geldt hiervoor het btw-tarief van 6%. Denk hierbij bijvoorbeeld aan concert- of seizoenkaarten die in 2018 worden betaald, terwijl de evenementen pas in 2019 plaatsvinden. Pas voor betalingen vanaf 1 januari 2019 geldt het btw-tarief van 9%.

Let op: Maakte u in 2018 offertes voor goederen of diensten die u in 2019 gaat leveren en betaald krijgt? Dan moest u in 2018 al een btw-tarief van 9% rekenen.

Voor wie?

 • ondernemers die goederen en diensten aanbieden waarvoor het lage btw-tarief geldt.

Verliesverrekening box 2 verkort van 9 naar 6 jaar

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Ondernemers kunnen vanaf 2019 over maximaal 6 boekjaren verliezen verrekenen met de winst. In 2018 was de verliesverrekening nog 9 jaar. Heeft u verlies geleden in 2018? Dan mag u dat nog verrekenen tot 2027. Lijdt u verlies in 2019? Dan mag u dat dus korter verrekenen tot 2025. Verlies in 2020 mag u verrekenen tot 2026 en zo verder. Er is begunstigend overgangsrecht. Het verlies uit 2019 wordt eerder verrekend dan verliezen uit 2017 en 2018 en het verlies uit 2020 wordt eerder verrekend dan een verlies over 2018.

Voor wie?

 • aanmerkelijk belanghouders (aandeelhouders met meer dan 5% aandelen van een bv of nv).

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Ondernemers kunnen gebouwen in eigen gebruik alleen nog afschrijven als ze op de balans staan voor een bedrag hoger dan de WOZ-waarde. Is een gebouw voor 1 januari 2019 in gebruik is genomen, en is op dat gebouw nog geen 3 jaar afgeschreven? Dan mag alsnog deze 3 jaar volgens de oude regels worden afgeschreven.

Voor wie?

 • ondernemers met gebouwen in eigen gebruik die aangifte vennootschapsbelasting doen.

Vergoeding voor gedupeerde ondernemers Bbz (leenbijstand)

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Kreeg u in de periode 2014-2016 Bbz? Er is een compensatieregeling voor ondernemers die in de periode 2014-2016 gedupeerd zijn, omdat zij een lening uit de bijstand als gift bij hun inkomen moesten tellen. Hierdoor moesten zij toeslagen terugbetalen. Deze ondernemers kunnen vóór 31 december 2019 een brief sturen aan de Belastingdienst en vragen hun toeslagen voor 2014-2016 opnieuw toe te kennen.

Het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) is een tegemoetkoming voor ondernemers in (tijdelijke) financiële problemen.

Voor wie?

 • ondernemers die in de periode 2014-2016 Bbz ontvingen en waarbij de tegemoetkoming omgezet werd in een gift.

Personeel

Minimumloon omhoog op 1 januari 2019

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Heeft u personeel? De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn gestegen op 1 januari 2019.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is sinds 1 januari 2019:

 • € 1.615,80 per maand
 • € 372,90 per week
 • € 74,58 per dag

Voor wie?

 • alle ondernemers met personeel.

Gratis loopbaanadvies voor 45-plussers

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Heeft u een 45-plusser in dienst? Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur. De subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussersis opengesteld voor alle 45-plussers. Wie een ontwikkeladvies aanvraagt, krijgt een aantal persoonlijke gesprekken met een coach. Het ontwikkeladvies is voor de deelnemer gratis. De coach kan per ontwikkeladvies €600 subsidie aanvragen.

Voor wie?

 • ondernemers met een 45-plusser in dienst
 • loopbaanadviseurs.

Werknemer langer partnerverlof bij geboorte

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Heeft u personeel? Werknemers krijgen 1 week doorbetaald verlof als hun vrouw of vriendin net is bevallen. Dit verlof was in 2018 nog 2 dagen. Uw werknemer kan het verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Vanaf 2020 mag uw werknemer ook binnen het eerste halfjaar na de geboorte 5 weken onbetaald verlof opnemen met recht op een UWV-uitkering van 70% van het loon.

Het recht op extra geboorteverlof is ingegaan op 1 januari 2019. Het recht op aanvullend verlof gaat in op 1 juli 2020.

Voor wie?

 • ondernemers met personeel.

Werknemer recht op langer pleegzorgverlof en adoptieverlof

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Heeft u personeel? Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op adoptie- of pleegzorgverlof. Sinds 1 januari 2019 kunnen werknemers 2 weken langer met pleegzorg- en adoptieverlof. Het verlof is van 4 naar 6 weken gegaan. Dit verlof geldt voor beide ouders. Tijdens het pleegzorg- of adoptieverlof heeft een werknemer recht op een uitkering ter hoogte van het (maximum)dagloon.

Voor wie?

 • ondernemers met een werknemer die een kind adopteert of een pleegkind in huis neemt.

Vergoeding voor affectieschade bij ongeval

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Overlijdt er iemand door een gebeurtenis waarvoor u als ondernemer aansprakelijk bent, bijvoorbeeld bij een bedrijfsongeval? Of loopt het slachtoffer ernstig en blijvend letsel op? Dan hebben de naasten recht op een vergoeding.

Als naasten gelden:

 • de partner van het slachtoffer
 • de kinderen
 • de stiefkinderen
 • de ouders

De vergoeding is, afhankelijk van de situatie, tussen € 12.500 en € 20.000, te betalen door de aansprakelijke partij.

Voor wie?

 • alle ondernemers.

Pensioen automatisch mee naar nieuwe baan

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Werkt u naast uw onderneming ook nog in loondienst? Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Kleine en versnipperde pensioentjes kunnen zo worden samengevoegd tot één beter pensioen. Het gaat om pensioenbedragen van minder dan € 474,11 bruto per jaar.

Voor wie?

 • ondernemers die naast hun bedrijf ook nog in loondienst werken.

Nieuwe beroepskracht-kindratio (BKR) in de kinderopvang

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Bent u ondernemer in de kinderopvang? De rekenmethode voor de beroepskracht-kindratio in de kinderopvang is veranderd. Daardoor is het aantal pedagogisch medewerkers in verhouding tot het aantal kinderen op de groep gewijzigd. Dit is afhankelijk van de leeftijd van de aanwezige kinderen. De rekenmethode voor de beroepskracht-kindratio (BKR) richt zich meer op de behoeften van het kind, niet meer op het aantal kinderen per kracht.

Voor wie?

 • kinderopvangorganisaties

 • peuterspeelzalen.

Rechtspraak

Handelsconflicten ook in het Engels voor de rechter

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Denkt u te maken te kunnen krijgen met internationale handelsgeschillen met Engelstalige partijen? Nederlandse bedrijven hebben de mogelijkheid om bij een Nederlandse rechtbank, Netherlands Commercial Court (NCC), in het Engels te procederen. Dit betekent dat bewerkelijke vertalingen niet meer nodig zijn.

Voor wie?

 • internationaal actieve bedrijven.

Vervoer

Binnenvaartcertificaat verplicht voor drijvende werktuigen en grote pleziervaartuigen

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Werkt u op het water? Het ‘drijvende werktuig’ en ‘schepen bestemd voor de bouw’ worden ook als binnenvaartschip aangemerkt. Voorbeelden zijn:

 • grind- of zandzuigers
 • baggermolens
 • hei-installaties
 • spoelbakken
 • onderlossers
 • dekschuiten
 • pontons
 • steenstorters

Er geldt daarom een certificaatplicht voor:

 • drijvende werktuigen ongeacht de lengte
 • pleziervaartuigen van 20 meter of langer of waarvan het product van de lengte (L), breedte (B) en diepgang (T) meer dan 100 m3 is

Voor wie?

Ondernemers werkzaam in:

 • waterbouw
 • baggerwerk
 • oeveronderhoud

 

error: