Wijzigingen energie subsidie 2019

Staatscourant |

Wijziging GVO-regeling per 1 januari 2019

De Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energie bronnen en HR-WKK-elektriciteit wijzigt. De wijzigingsregeling is op 30 november 2018 in de Staatscourant gepubliceerd. Per 1 januari 2019 gaat de wijziging in.

De wijziging van de GVO-regeling bevat een aantal technische verbeteringen en enkele verbeteringen in het toezicht op de gehele keten. Van uitgifte van garanties van oorsprong (GVO’s) tot uitbetaling van SDE+ subsidie.

Wijziging Algemene uitvoeringsregeling SDE

Met de wijziging van de GVO-regeling zijn er ook aanpassingen aangebracht in de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie (AU SDE). In artikel 14 wordt ‘NTA 8003:2008’ vervangen door ‘NTA 8003:2017’. De aanpassingen van de AU SDE leest u in artikel III van de GVO-wijzigingsregeling.

Biomassaverklaringen

De gepubliceerde wijzigingen gelden voor de biomassaverklaringen van SDE en SDE+ projecten vanaf 2019. RVO.nl zal u hierover informeren in de nieuwe voorschotbrief. De wijzigingen zijn niet van toepassing op de biomassaverklaringen over 2018. Hiervoor geldt de GVO-regeling van 2018.

Bereid u op de GVO-wijzigingen tijdig voor. Heeft u vragen over de wijzigingen voor uw project, neem dan contact op met CertiQ of Vertogas.

Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) is per 7 december 2018 17:00 uur gesloten voor nieuwe aanvragen.

Per 1 januari 2019 gaat deze regeling EDS op in de nieuwe Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert deze subsidieregeling uit.

Realisatie en wijzigingen

De maatregel waarvoor u subsidie ontvangt, dient binnen een jaar na subsidieverlening te worden gerealiseerd. Hierop is geen uitstel mogelijk. Ontbindt of wijzigt u de overeenkomst voor de uitvoering voor of na subsidieverlening? Dan dient u dit te melden bij RVO.nl. Het wijzigen van de overeenkomst kan negatieve gevolgen hebben voor de subsidieverlening. RVO.nl zal bij wijzigingen doorgaans de aanvraag opnieuw in behandeling nemen of – indien toegekend – de verleende subsidie intrekken en terugvorderen.

Vaststelling subsidie

Subsidiebedragen tot € 25.000

Bij een subsidiebedrag van maximaal € 25.000 stellen wij de subsidie vast. Dit betekent dat u hiervoor geen extra aanvraag meer hoeft te doen. Eventueel kunnen wij achteraf nog wel een steekproefsgewijze controle doen.

Subsidiebedragen van € 25.000 tot en met € 125.000

Voor subsidiebedragen hoger dan € 25.000 tot en met € 125.000 vraagt u de subsidievaststelling uiterlijk 13 weken na afloop van de realisatietermijn bij ons aan. Gebruik voor het aanvragen van uw vaststelling het formulier Aanvraag Vaststelling subsidie (pdf) op mijn.rvo.nl. Met uw aanvraag stuurt u een eindrapportage mee. Het eindverslag bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een bewijs waaruit blijkt dat de aangevraagde maatregel is uitgevoerd
  • een kopie van de factuur van de maatregel

Heeft u voor dit project ook andere subsidie aangevraagd en/of gekregen (vraag 2.2 in het formulier)? Geef dan in het eindverslag ook het aangevraagde/gekregen bedrag op. Het gaat dan alleen om subsidie op dezelfde subsidiabele kosten waarvoor u subsidie uit deze regeling heeft verkregen.

SDE+ eLoket

Gaat u hernieuwbare energie produceren en wilt u gebruik maken van de SDE+ subsidie, najaar 2018? Vanaf 20 september 2018 kunt u uw SDE+ subsidieaanvraag in concept klaarzetten in eLoket.Officieel indienen van uw subsidieaanvraag kan vanaf dinsdag 2 oktober 2018, 9.00 uur. Op 18 september 2018 zijn de Ministeriële Regelingen in de Staatscourant gepubliceerd.

Uw aanvraag compleet

Zorg ervoor dat uw aanvraag volledig en juist is. Want alleen complete aanvragen nemen we in behandeling. Tip: gebruik de handleiding en het Model haalbaarheidsstudie SDE+ op mijn.rvo.nl/sde.

error: